Klachtenregeling ADCA coaching

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De regeling verstaat onder:

 • a. Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klager over de wijze waarop een bestuursorgaan, een lid daarvan of een medewerker zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van toegang tot en de verlening van jeugdhulp heeft gedragen. Nadrukkelijk wordt hieronder niet verstaan een bezwaar of beroep tegen een inhoudelijk besluit;
 • b. Toegang: herkenbare laagdrempelige en toegankelijke toegang tot jeugdhulp;
 • c. Jeugdhulpverlening: jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
 • d. Klager: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een klacht heeft ingediend;
 • e. Beklaagde: het bestuursorgaan of de medewerker op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft;
 • f. Verantwoordelijk leidinggevende: degene onder wiens verantwoordelijkheid de beklaagde valt;
 • g. Bestuursorgaan: de bestuursorganen zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Awb;
 • h. Medewerker: eenieder die onder verantwoordelijkheid van de gemeente werkzaam is;
 • i. Secretaris Klachtencommissie Jeugd: de aangewezen medewerker zoals bedoeld in artikel 3;
 • j. Klachtencommissie: een commissie zoals bedoeld voor bemiddeling, advisering en opvolging van klachten binnen ADCA coaching.

 

Artikel 2. De handelswijze bij het uiten van een klacht

Wanneer een klacht wordt geuit, doorloopt ADCA coaching de volgende stappen:

 • 1. Indien dit geschikt wordt geacht, organiseert ADCA coaching een gesprek tussen de klager en de beklaagde om over de klacht te praten en te proberen tot een oplossing te komen.
 • 2. Indien stap 1 niet mogelijk of wenselijk is of niet tot een oplossing heeft geleid, kan ADCA coaching een bemiddelaar aanwijzen die samen met de klager en de beklaagde over de klacht in gesprek gaat en probeert tot een oplossing te komen.
 • 3. Indien zowel stap 1 als 2 niet mogelijk of wenselijk zijn of niet tot een oplossing hebben geleid, kan de klager de klacht indienen bij de klachtencommissie.

 

DE KLACHTENCOMMISSIE

Artikel 3. Samenstelling

 • 1. De eigenaar van ADCA coaching benoemt de klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij ADCA coaching.
 • 2. Aan de behandeling van de klacht wordt niet deelgenomen door de beklaagde.
 • 3. In de klachtencommissie is ten minste iemand aanwezig met een HBO opleiding, of hoger, die toepasbaar is binnen het sociale domein.
 • 4. De leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na het vierde jaar loopt de benoeming verder, wanneer niet anders bepaald is.
 • 5. De leden van de klachtencommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de eigenaar van ADCA coaching. De leden kunnen slechts van hun functie ontheven worden wegens verwaarlozing van hun taak of wegens andere redenen op grond waarvan handhaving als lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Het lid maakt per direct geen deel meer uit van de commissie. Het ontslag gebeurt schriftelijk, met duiding van de reden.
 • 6. De leden van de klachtencommissie kunnen op enig moment afzien van hun rol hierbinnen. De aanstelling blijft behouden totdat in zijn of haar opvolging is voorzien, tenzij sprake is van ernstige onvoorzienbare omstandigheden.

 

Artikel 4. Secretaris Klachtencommissie

 • 1. De eigenaar van ADCA coaching wijst een medewerker als secretaris klachtencommissie Jeugd aan, en indien mogelijk diens plaatsvervanger.
 • 2. De secretaris klachtencommissie:

o a. is, naast de voorzitter van de klachtencommissie, een mogelijk aanspreekpunt voor de klager;

o b. draagt zorg voor het uitzetten van de klachten en bemiddeling hiervan in de organisatie; o c. draagt zorg voor het geven van informatie over en het adviseren over de toepassing van de klachtenregeling en -procedure;

o d. draagt zorg voor het bewaken van de procedure en formuleert daartoe zo nodig voorstellen;

o e. draagt zorg voor het desgevraagd te woord staan en informatie verstrekken aan een klager;

o f. draagt zorg voor het bevestigen van de ontvangst, het registreren van alle ontvangen klachten en het rapporteren over de wijze van afdoening daarvan;

o g. draagt zorg voor het registreren en coördineren van de schriftelijke klachten die bij de klachtencommissie zijn ingediend en het verzorgen van de correspondentie daaromtrent.

 

DE PROCEDURE

Artikel 5. Indienen klacht

De klacht wordt ingediend bij leden van de klachtencommissie en terstond doorgeleid naar de voorzitter van de klachtencommissie.

 

Artikel 6. Bemiddeling

 • 1. Voordat tot klachtenbehandeling wordt overgegaan, wordt onderzocht of de klacht voor bemiddeling in aanmerking komt. Het doel van de bemiddeling is om te komen tot het oplossen van het verschil van mening dat aan de klacht ten grondslag ligt.
 • 2. De bemiddeling over de klacht vindt plaats met de tussenkomst van de verantwoordelijk leidinggevende van de beklaagde.
 • 3. Na afronding van de bemiddeling informeert de bemiddelaar de voorzitter van de klachtencommissie over de resultaten van de bemiddeling schriftelijk.
 • 4. De voorzitter sluit de klachtenbehandeling af, indien de klager geen voortzetting van de klacht wenst.

 

Artikel 7. Klachtenbehandeling

 • 1. Indien de klacht niet voor bemiddeling in aanmerking komt of bemiddeling niet heeft geleid tot intrekking van de klacht, heeft de beklaagde de gelegenheid een schriftelijke toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd.
 • 2. De klachtencommissie spreekt in principe geen oordeel uit zonder klager en beklaagde te hebben gehoord. Klager en beklaagde kunnen zich bij de klachtenbehandeling laten bijstaan door derden, voor eigen rekening.
 • 3. De klachtencommissie houdt een besloten hoorzitting bij ADCA coaching, of indien gewenst op een andere schriftelijk afgesproken locatie.
 • 4. De klachtencommissie kan voor de beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen en getuigen en deskundigen horen.
 • 5. De klachtencommissie stelt de klager, de verantwoordelijk leidinggevende en degene over wie wordt geklaagd, binnen acht weken nadat de klager zich tot de klachtencommissie heeft gewend schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel en/of advies over de gegrondheid van de klacht. Deze termijn wordt opgeschort gedurende de in artikel 5 genoemde bemiddeling.
 • 6. Indien het voor de klachtencommissie niet mogelijk is haar oordeel en/of advies over de klacht uit te brengen binnen de in het vorige lid genoemde termijn, doet zij daarvan binnen die termijn schriftelijk met redenen omkleed mededeling aan de klager, de verantwoordelijk leidinggevende en degene over wie wordt geklaagd onder vermelding van de termijn waarbinnen zij een oordeel zal uitbrengen.
 • 7. De klachtencommissie stelt een reglement op voor haar werkzaamheden. Het reglement wordt ter kennisname van de eigenaar van ADCA coaching gebracht.

 

Artikel 8. Klachtenafhandeling

 • 1. Binnen vier weken na de ontvangst van het advies van de klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht stelt ADCA coaching de klager, beklaagde en diens leidinggevende schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn besluit.
 • 2. Binnen vier weken na de ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie over de klacht over de jeugdhulpverlening deelt ADCA coaching mede of het naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. De beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de klachtencommissie, de klager, de beklaagde en diens leidinggevende.

 

Artikel 9. De Nationale Ombudsman

Indien de klager niet tevreden is met het advies van de Klachtencommissie of de wijze waarop ADCA coaching met het advies omgaat, kan deze zich wenden tot de Nationale Ombudsman.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 10. Het niet (verder) be-/afhandelen van een klacht

De klachtencommissie is bevoegd een klacht niet (verder) te behandelen of af te handelen, indien blijkt dat vanwege de gedraging waarop de klacht betrekking heeft strafvervolging is/wordt ingesteld.

 

Artikel 11. Het niet in behandeling nemen van een klacht in het kader van de toegang jeugdhulp

 • 1. Klachten die betrekking hebben op de volgende gedragingen worden niet in behandeling genomen. Het betreft hier gedragingen:

o a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend;

o b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;

o c. waartegen door klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;

o d. waartegen door klager beroep kan of kon worden ingesteld;

o e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,

o f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 • 2. Van het niet (verder) in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 9:12, tweede lid van de wet is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12. Jaarverslag

 • 1. De klachtencommissie stelt een geanonimiseerd jaarverslag op ten aanzien van het aantal behandelde klachten, de aard daarvan en het resultaat van de behandeling.
 • 2. Het in het eerste lid genoemde jaarverslag wordt ter kennisname aan het college gestuurd.

 

Artikel 13. Geheimhouding

De leden van de klachtencommissie, de secretaris en eventuele getuigen en deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht, omtrent hetgeen aan hen tijdens de uitoefening van hun taak ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden aan hen bekend te zijn.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14. Overgangsbepaling

 • 1. Voor klachten die in het kader van de toegang en de jeugdhulpverlening vóór 1 januari 2019 zijn ingediend, gelden de interne klachtenregels van het sociaal domein Maastricht-Heuvelland.
 • 2. Voor klachten die in het kader van de toegang en de jeugdhulpverlening na 1 januari 2019 zijn ingediend en nog niet in behandeling zijn genomen, gelden de bepalingen uit deze Klachtenregeling Jeugd.

 

Artikel 15. Nadere uitvoeringsregels

 • 1. Onverminderd het bepaalde in deze regeling kan het college nadere uitvoeringsregels vaststellen.
 • 2. In ieder geval worden in deze uitvoeringsregels de wijze van (tussentijdse) benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de klachtencommissie opgenomen.

 

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze klachtenregeling treedt op 1 januari 2019 in werking. Zij kan worden aangehaald als de Klachtenregeling ADCA coaching. Aldus vastgesteld door Caroline Adams, eigenares ADCA coaching.